tsukkomi saurus
shimadanezumi

tsukkomi saurus

30THB
0.99 USD*
No Expiry Date  (Shop : TH)
Buy with Line Sticker Shop (50 Coins)
 

They are stickers of tsukkomi saurus!

卖 LINE 贴图 tsukkomi saurus. 赠送礼物

tsukkomi saurus